Travel Update

:

สุดยอดชุมชนต้นแบบ "ชุมชนวัดบางใบไม้" จ.สุราษฎร์ธานี

ชุมชนวัดบางใบไม้

สุดยอดชุมชนต้นแบบ "ชุมชนวัดบางใบไม้" จ.สุราษฎร์ธานี

สุดยอดชุมชนต้นแบบอย่าง "ชุมชนวัดบางใบไม้" ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในชุมชน คุณธรรมฯที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ประกาศให้เป็น 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ

ชุมชนต้นแบบ
     โดยชุมชนวัดบางใบไม้ มีความโดดเด่นในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีความหลากหลายทาง ชีวภาพ พืชริมคลองที่มีมากและใช้ประโยชน์ได้หลากหลายคือ “ต้นจาก”ที่มีมากและขยายกอ จึงเชื่อมต่อกลายเป็น อุโมงค์จากที่งดงาม โดยเฉพาะเวลาน้ำขึ้นในตอนเช้ามีแสงอาทิตย์ส่องบนพื้นผิวน้ำ ชมวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมคลองร้อย สายและตลาดน้ำที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนวัดบางใบไม้นำเอาสินค้าทางวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่มาขายสร้างรายได้ รวม ทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อาทิ กราบสักการะหลวงพ่อข้าวสุข (สุก) ชมภาพ จิตรกรรมฝาผนังในวัด อีกทั้งชุมชนวัดบางใบไม้ ยังมี บ้านโบราณอายุกว่า 200 ปี สร้างเมื่อปี พ.ศ.2312 โดยขุนประจัน ศึกประชิด เป็นผู้ออกแบบและสร้างเองในสมัยกรุงศรีอยุธยา ความโดดเด่นของบ้านหลังนี้คือฝีมือเชิงช่างด้วยการเข้า สลักไม้ ไม่มีการตอกตะปูและเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความสุขทุกข์ของชายชาติทหารและเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จาก น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สวนลุงสงค์ เป็นต้น

โครงการเที่ยวชุมชน ยลวิถี
     ขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรมอยู่ระหว่างจัดทำ Mobile Application “ เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” ทั้งในระบบ iOS และ Android ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่น ร้านอาหาร สินค้าทางวัฒนธรรม และที่พัก ฯลฯ เป็นเครื่องมือสำคัญในการท่องเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ เยี่ยมยลเสน่ห์ ของวิถีชีวิตของชุมชน ตลอดทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว และเป็น ช่องทางสำคัญในการประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศพร้อมจัดทำเป็นเส้นทางท่อง เที่ยวแต่ละจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดด้วย


ท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี
     สำหรับชุมชนต้นแบบ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ถือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ที่มุ่งขับ เคลื่นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ตามนโยบายของรัฐบาลและผลักดัน “Soft Power”ไทยโดยนำทุนทางวัฒนธรรมมา ต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและ บริการทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F ประกอบด้วยอาหาร (Food) ภาพยนตร์และวี ดิทัศน์ (Film) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) มวยไทย (Fighting)และการอนุรักษ์และขับเคลื่อนเทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชนเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ของชุมชน ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค วิด-19) คลี่คลาย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: