Travel Update

:

เปิด “สวนวิภาภิรมย์” นำร่องโครงการ GREEN BANGKOK 2030

สวนวิภาภิรมย์

เปิด “สวนวิภาภิรมย์” นำร่องโครงการ GREEN BANGKOK 2030

กรุงเทพมหานคร ได้เริ่มต้นดำเนินการโครงการ GREEN BANGKOK 2030 มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ โดยการผนึกกำลังความร่วมมือจากหน่วย งาน และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาชน

โครงการ GREEN BANGKOK 2030
     สำหรับ “สวนวิภาภิรมย์” ถือเป็นสวนนำร่องแห่งหนึ่งที่อยู่ในโครงการ GREEN BANGKOK 2030 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการประชาชนในวันนี้ กรุงเทพมหานครได้รับมอบจากกรมธนา รักษ์ โดยเป็นพื้นที่ขนาด 2 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณซอยวิภาวดี 18 แยก 3 เพื่อให้กรุงเทพมหา นครดำเนินการจัดสร้างสวนสาธารณะ


     ทั้งนี้ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ภาคธุรกิจในพื้นที่ ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อน ให้การสนับสนุน และเป็น แรงผลักดันที่สำคัญในการแสดงความคิดเห็น ออกแบบการใช้พื้นที่ จนทำให้การจัดสร้าง “สวนวิภาภิรมย์” สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เพราะมีสวนสาธารณะเพื่อออกกำลังกายเพิ่มขึ้น ทำให้สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจที่แข็งแรงซึ่งจะทำให้อัตราการเจ็บป่วยของประชาชนลดน้อยลง รวมถึงยังเป็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่รกร้าง สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย


     ขณะที่กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งเป้าหมายโครงการ GREEN BANGKOK 2030 ไว้ในปี พ.ศ. 2575 ขณะนี้เหลือเวลาดำเนินการอีก 9 ปี ซึ่งการทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้สำเร็จ ต้องได้รับความร่วมมือและการมี ส่วนร่วมจากภาคประชาชนด้วยดี ซึ่งสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่รกร้าง พื้นที่ด้านหน้าหรือด้านข้างอาคาร สามารถสร้างให้เป็นพื้นที่สีเขียวได้ทั้งหมด รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อน และสถานที่ที่ครอบครัวสามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันได้ด้วย ซึ่งภาคเอกชนและประชาชนถือว่ามีส่วน สำคัญในการให้การสนับสนุนกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งยังคง ต้องผลักดันและเดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องต่อไป     สำหรับ Street Art คลองเปรมประชากร บริเวณชุมชนประชาร่วมใจ 2 นั้น กรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ตลอดจนกระตุ้นจิตสำนึกการรักษาคูคลอง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคูคลองจากทุกภาค ส่วนอย่างยั่งยืน ซึ่งคลองเปรมประชากร เป็นคลองที่อยู่ในพื้นที่เขตจตุจักร ได้มีการกำหนปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอัตลักษณ์ของแต่ละ พื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น ประกอบ กับคลองเปรมประชากร เป็นคลองที่อยู่ในพื้นที่และมีชุมชนประชาร่วมใจ 2 ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างบ้าน มั่นคงเรียบร้อยแล้วสามารถพัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม


     ทางเขตจึงได้จัดให้มีการประกวดภาพวาดแนว Street Art ภายใต้ชื่อ “คลองเปรมประชากร ณ จตุจักร” ซึ่งได้ดำเนินการประกวดและมีผู้ชนะการประกวด จำนวน 6 ทีม และผู้ชนะการประกวดได้เข้า พื้นที่สร้างสรรค์ผลงานภาพวาดระบายสีริมกำแพงตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้พร้อมเปิดให้ ประชาชนได้เยี่ยมชมและเช็คอินแล้ว


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: