ข่าวเด่นวันนี้

:

ธปท. ส่งหนังสือเวียน 6 ข้อ ดูแลสินเชื่อลูกหนี้ด้วยความเป็นธรรม

ธปท. ออก 6 แนวทาง จัดการสินเชื่อให้ลูกหนี้อย่างเป็นธรรม

     นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เพื่อช่วยให้ประชาชนและลูกหนี้ที่ประสบปัญหาหนี้สิ้นได้รับบริการทางการเงินอย่างเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ธปท. จึงได้จัดทำหนังสือเวียน แนวทางการบริหารจัดการด้านการให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรม ซึ่งได้รวบรวมหลักเกณฑ์ของ ธปท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสินเชื่อที่ ธปท.ใช้กำกับดูแลผู้ให้บริการอยู่ในปัจจุบันโดยเน้นหลักการสำคัญและยกตัวอย่างแนวทางการให้สินเชื่อที่เป็นธรรม เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ให้บริการนำไปปรับใช้ในการดูแลลูกหนี้ ผู้ค้ำประกัน และควบคุมดูแลบุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่แทนผู้ให้บริการ อาทิ การติดตามทวงถามหนี้ หรือ การดำเนินคดี ได้อย่างเหมาะสม ส่วนประชาชนได้ทราบข้อมูลและได้รับการแจ้งสิทธิและบทบาทหน้าที่ของตนในแต่ละขั้นตอนจากผู้ให้บริการ ประกอบด้วย6ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ธปท. ออก 6 แนวทาง จัดการสินเชื่อให้ลูกหนี้อย่างเป็นธรรม

     1. การพัฒนาและการเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ให้มีเงื่อนไขราคาสอดคล้องกับความเสี่ยง รูปแบบการให้สินเชื่อมีความเหมาะสมการพร้อมชี้แจงรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น หากเป็นสินเชื่อที่หักชำระหนี้จากเงินเดือน หรือใช้เงินฝากค้ำประกัน ดอกเบี้ยควรต่ำกว่าดอกเบี้ยปกติ

     2. การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ กำหนดให้มีการประเมินราคาหลักประกันที่เหมาะสม แจ้งสิทธิของลูกหนี้และผู้ค้ำประกัน โดยเฉพาะผู้ค้ำประกันไม่จำเป็นต้องลงนาม ซึ่งจะทำให้ต้องรับผิดในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม หากไม่ได้รับเงินโดยตรง และไม่กำหนดเงื่อนไขทำประกันที่สร้างภาระแก่ลูกหนี้เกินสมควร
     3. การติดตามทวงถามหนี้และการเรียกเก็บค่าทวงถามหนี้ ต้องควบคุมดูแลพฤติกรรมการติดตามทวงถามหนี้อย่างเหมาะสม และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามอัตราที่กำหนด
     4. การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาการจ่ายชำระหนี้คืน ให้ทางเลือกความช่วยเหลือลูกหนี้ ทั้งปรับปรุงโครงสร้างหนี้และสนับสนุนให้เกิดการไกล่เกลี่ยหนี้ รวมทั้งอธิบายความแตกต่างของผลทางคดีจากการไกล่เกลี่ยหนี้ให้ครบถ้วนถ้วน
     5. การดำเนินคดี ต้องกำกับดูแลการดำเนินคดีให้เป็นธรรม กรณีที่ลูกหนี้สอบถาม ให้ผู้ให้บริการแจ้งข้อมูลการดำเนินคดีให้ลูกหนี้ทราบ เช่น ภาระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี และการไปใช้สิทธิในชั้นศาลเพื่อแถลงข้อเท็จจริง เป็นต้น
     6. หากมีการขายและโอนหนี้ไปยังเจ้าหนี้รายอื่น แจ้งข้อมูลการโอนขายหนี้ให้ครบถ้วน และผู้ให้บริการที่รับซื้อหนี้ควรพิจารณาถึงรูปแบบการผ่อนชำระของผู้ให้บริการเดิม โดยให้ลูกหนี้ได้รับสิทธิเทียบเท่าหรือดีกว่า หรือพิจารณาให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้


กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: