ข่าวเด่นวันนี้

:

ธกส.หนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดแรงงานคืนถิ่น

 ธกส.

ธกส.หนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปล่อยสินเชื่อกรอบวงเงิน 1หมื่นล้านบาท ให้ อบจ. อบต. เมืองพัทยา นำไปลงทุน พัฒนาอาชีพ ลดแรงงานคืนถิ่น พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมเพิ่มช่องทางฝากเงินชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตผ่านBanking Agen ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเผยนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้จัดทำโครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR – ไม่เกิน 2.25% ต่อปี (ปัจจุบัน MLR เท่ากับ ร้อยละ 4.875 ต่อปี) เพื่อให้องค์กรภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งมีบทบาทในการดูแลประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงลดปัญหาการว่างงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานคืนถิ่น ให้มีอาชีพเลี้ยงตนเองได้และยังเป็นการป้องกันปัญหาทางสังคม ซึ่งมีปัจจัยมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

โดย อปท. จะต้องดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนสินเชื่อต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา อปท. และมีการตั้งงบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนแก่ธนาคาร วงเงินกู้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินกู้ โดยวิเคราะห์จากแผนการดำเนินงาน งบการเงิน ระดับขีดความสามารถในการก่อหนี้ของ อปท. แต่ละแห่ง ซึ่งกำหนดจากความสามารถในการจัดเก็บรายได้ และรายได้จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง

 

ทั้งนี้การชำระคืน กรณีเป็นทุนหมุนเวียนหรือเป็นค่าใช้จ่าย ชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน กรณีพิเศษ ไม่เกิน 18 เดือน กรณีเป็นค่าลงทุน ชำระคืนรายงวด ไม่เกิน 10 ปี สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร โดยนำสินเชื่อดังกล่าวไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนหรือค่าลงทุน อาทิ การสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยหรืออาหารสัตว์ โรงสีข้าวชุมชน ตลาดจำหน่ายสินค้า การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน การสร้างสนามกีฬา ศูนย์การแพทย์ชุมชน การเสริมสร้างการเข้าถึงระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงความต้องการทางด้านการแพทย์ การจัดหาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เป็นต้น ซึ่ง อปท. ทีประสงค์จะยื่นกู้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

เมื่อเร็วนี้ ธกส. ได้ขยายช่องทางบริการฝากเงินสดทั้งที่เป็นบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวัน ผ่าน Banking Agent ของธนาคาร ได้แก่ BiG c ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ของบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า บิ๊กซีมาร์เก็ต บิ๊กซีฟู้ดเพลส และมินิบิ๊กซีที่ร่วมรายการ ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายการ ค่าธรรมเนียม 20 บาท และชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ผ่านตู้เติมสบาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกรและประาชนทั่วไป

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: