ข่าวเด่นวันนี้

:

รอง ผบ.ตร.แก้ไขปัญหาขาดแคลนกำลังพล - สวัสดิการตำรวจ

รอง ผบ.ตร.

รอง ผบ.ตร.เผย 1 ปี แก้ปัญหาขาดแคลนกำลังพล มุ่งเน้นพัฒนาสวัสดิการความเป็นอยู่ ตร. พล.ต.อ. ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานนโยบายการพัฒนางานอำนวยการ ผู้สื่อข่าวอาชญากรรมเผยผลการทำงานของคณะทำงานฯ ตลอดระยะเวลา 1 ปี ในด้านบริหารงานกำลังพล ได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังพลโดยวิเคราะห์อัตรากำลังพลในปัจจุบัน สถานภาพความขาดแคลนในละสายงาน และพัฒนานโยบายการจัดสรร อัตราเงินเดือนที่มีอย่างจำกัด เพื่อสรรหากำลังพลในสายงานต่างๆ รวมทั้งสิ้นกว่า 16,017 ตำแหน่ง ,ด้านสวัสดิการ มุ่งเน้นการพัฒนาสวัสดิการตำรวจ

 

และครอบครัวโดยจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่, ด้านงบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์วางระบบงบประมาณ ทั้งงบประมาณปกติ งบประมาณเบิกแทนส่วนราชการอื่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ,จัดทำเป็นโครงการสถานีตำรวจทดลอง จำนวน 21 แห่งทั่วประเทศ ,ด้านการใช้ประโยชน์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้าง มุ่งเน้นการใช้ในการปกครอง ดูแล และบำรุงรักษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ,ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาแอฟริเคชัน แทนใจ ตามนโยบายของ ผบ.ตร. เพื่อเป็นฐานข้อมูลกำลังพล สิทธิและสวัสดิการของ ข้าราชการตำรวจ รวมทั้งระบบ Office AutoMation ซึ่งจะช่วยให้ข้าราชการตำรวจ สามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และข้อมูลข่าวสารสำคัญของหน่วยงาน รวมทั้ง เป็นช่องทางสื่อสารภายในหน่วยงานได้อย่างทั่วถึง

 

รองผบ.ตร.กล่าวว่า ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ปัญหาโรคระบาดที่ยังต้องเผชิญในปี พ.ศ.2564 รวมทั้งการได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง การขาดแคลนกำลังพล ซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอการสอบบรรจุในปี 2563-2564 คณะทำงานฯมุ่งมั่นที่จะสานต่อและพัฒนาการทำงานในทุกด้าน โดยจะให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังพล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ระบบริหารจัดการ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อเป็น Back Office ที่เข้มแข็ง ให้กับฝ่ายปฏิบัติการทุกฝ่าย งานบริหาร จะต้องเป็นงาน เสนาธิการมี่คอยสนับสนุนในทุกๆ เรื่องของงานตำรวจให้ไปข้างหน้าได้

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: